Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
news
Gospodarka odpadami
PGK Sejny
Zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 
Odpady zbierane selektywnie wrzucamy do następujących pojemników:
 1. Pojemnik koloru zielonego - szkło bezbarwne i kolorowe.
 2. Pojemnik koloru niebieskiego – papier i tektura.
 3. Pojemnik koloru żółtego – opakowania wielomateriałowe z tworzyw sztucznych.
 4. Pojemnik koloru szarego – metale opakowaniowe.
 5. Pojemnik koloru brązowego lub kompostowanie w utworzonym kompostowniku– odpady biodegradowalne.
 6. Odpady, których nie daje się wysegregować wrzucamy do pojemnika na odpady niesegregowane (zmieszane) koloru czarnego, metalowego (ocynkowanego), ciemnozielonego lub oznaczonego napisem zmieszane.
Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących odpadów:
 1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2-12.
 2. Przeterminowanych leków i chemikaliów (do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub aptek).
 3. Zużytych baterii i akumulatorów (do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).
 4. Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub akcja zbierania dwa razy w roku).
 5. Mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).
 6. Odpadów budowlanych i rozbiórkowych (tylko z drobnych remontów lokali, swoim transportem do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Marchlewskiego 32B).
 7. Zużytych opon (do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych).
 8. Szkła, w tym bezbarwnego oraz szkła kolorowego – w ramach ponoszonej opłaty,
 9. Papieru i tektury – w ramach ponoszonej opłaty.
 10. Opakowań wielomateriałowych , w tym z tworzyw sztucznych – w ramach ponoszonej opłaty.
 11. Metali (tylko opakowaniowe, nie złom) – w ramach ponoszonej opłaty.
 12. Odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych – w ramach ponoszonej opłaty.
Copyright © 2014