Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
news
Regulamin utrzymania porządku
PGK Sejny
Poniżej prezentujemy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obowiązujący na terenie zasobów komunalnych Miasta Sejny oraz Wspólnot Mieszkaniowych z mieszkaniowym udziałem Miasta Sejny.
 
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. Nr 85 poz. 388 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
 
Postanowienia ogólne
 
§1
Przestrzeganie regulaminu obowiązuje w równym stopniu wszystkich mieszkańców: właścicieli i najemców tworzących wspólnotę.
 
§2
 1. Właściciel lokalu ma obowiązek poinformować wspólnotę o zamiarze wynajęcia lokalu i ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób, którym oddał swój lokal do używania, zarówno  domowników, jak i innych osób korzystających z jego lokalu za jego wiedzą.
 2. Właściciel ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez te osoby niniejszego regulaminu i zobowiązany jest do zapoznania tych osób z regulaminem.
 3. Zmiana przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny sposób wykorzystania niż cele mieszkaniowe wymaga zgody wspólnoty lub właściciela.
§3
Właściciel lokalu zobowiązany jest powiadomić Zarząd Wspólnoty o wszelkich istotnych zmianach dotyczących jego lokalu, a w szczególności o zmianach własności.
 
Obowiązki mieszkańców
 
§4
Mieszkańcy są zobowiązani dbać o budynek i jego otoczenie oraz chronić je przed dewastacją.
 
§5
W przypadku jakichkolwiek awarii lub nagłych wypadków należy zgłosić je natychmiast  zarządcy,a w razie potrzeby zawiadomić odpowiednie służby, takie jak Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja.
 
§6
W przypadkach koniecznych właściciel albo najemca lokalu zobowiązany jest zezwolić na wstęp do lokalu służbom remontowym wraz z pracownikiem administracji, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu lub usunięcia awarii.
 
§7
Mieszkaniec jest zobowiązany do utrzymania zamieszkiwanego przez siebie lokalu oraz innych pomieszczeń przez siebie użytkowanych w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
 
§8
Mieszkaniec jest zobowiązany do naprawienia na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie osiedla z jego winy.
 
Przepisy porządkowe
 
§9
 1. Wszyscy mieszkańcy, oprócz dbałości o osiedle zobowiązani są do wzajemnej pomocyi niezakłócania spokoju innych mieszkańców.
 2. Podstawą i warunkiem harmonijnego współżycia mieszkańców budynku jest wzajemna życzliwość, pomoc i zrozumienie potrzeby spokojnego  życia i wypoczynku.
§10
Cisza nocna obowiązuje od godz. 2200 do godz. 600, jednakże korzystanie z odbiorników telewizyjnych, radiowych i magnetofonowych w pozostałym czasie nie powinno zakłócać spokoju mieszkańców.
 
§11
Wszelkie prace remontowe w mieszkaniach i innych lokalach mogą być przeprowadzane w dni powszednie w godzinach od 800 do 1800. Natomiast prowadzenie wszelkich prac remontowych w  niedziele i święta jest zabronione.
 
§12
Trzepanie dywanów może odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych w godzinach  od 800 do 2100 z wyjątkiem dni przedświątecznych.Nie wolno trzepać  dywanów i innych rzeczy na balkonach, loggiach, klatkach schodowych i w oknach.
 
§13
 1. Trzymane w lokalu zwierzęta nie mogą powodować zagrożenia  życia ani zdrowia ludzi oraz nie mogą zakłócać spokoju mieszkańców, a ich posiadacze winni przestrzegać wymogów sanitarno – porządkowych.
 2. Za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta  w budynku i jego otoczeniu,a zwłaszcza na terenach zielonych, odpowiadają ich posiadacze, którzy są obowiązani usuwać nieczystości po zwierzętach w klatkach schodowych, korytarzach oraz otoczeniu budynku.
 3. Psy należy wyprowadzać na smyczy poza obręb otoczenia nieruchomości.
§14
 1. Balkony powinny być utrzymane w czystości, a skrzynki na kwiaty i donice umieszczone na balkonach winny być umocowane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo.
 2. Podlewanie kwiatów na balkonach powinno odbywać się z umiarem, aby woda nie ściekała po ścianie, nie niszczyła i nie brudziła elewacji budynku, a także  położonych niżej okien.
 3. Zabrania się wyrzucania przez  balkony i okna jakichkolwiek przedmiotów, zwłaszcza odpadówi innych śmieci oraz wykładania na balkonach i parapetach pożywienia dla ptactwa.
 4. Zabrania się  zakładania daszków i  krat  na balkonach,  bez uzyskania pisemnej zgody zarządcy budynku oraz stosownych pozwoleń wynikających z prawa budowlanego. 
§15
W korytarzach, piwnicach i na balkonach nie wolno przechowywać motorowerów, motocykli, materiałów wybuchowych, trujących, żrących i łatwopalnych (benzyna i inne paliwa) oraz butli gazowych.
 
§16
 1. Suszarnie  i piwnice należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem. W szczególności zabrania się przechowywania w nich zbędnych przedmiotów, urządzania klubów, picia alkoholu, palenia papierosów.
 2. Drzwi wejściowe do piwnic i suszarni winny być zamykane na klucz, a światło wyłączone.
§17
Zabrania się :- zanieczyszczania  części wspólnych budynku i nieruchomości wspólnej,- pozostawiania na klatce schodowej szafek, butów i  itp.,- pisania, drapania i  malowania ścian pomieszczeń wspólnych budynku oraz ścian wewnętrznych i zewnętrznych budynku,- dokonywania jakichkolwiek zmian w elewacji zewnętrznej budynku,- przebywania osobom postronnym na klatkach schodowych, korytarzach piwnic i pomieszczeniach wspólnych,- palenia papierosów i używania otwartego ognia w pomieszczeniach wspólnych, w szczególności na klatkach schodowych i w piwnicach,- wprowadzania do kanalizacji sanitarnej substancji i materiałów, które mogą spowodować uszkodzenie bądź niedrożność instalacji kanalizacyjnej.
 
§18
Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są dbać, aby dzieci stosowały się do postanowień regulaminu. Za szkody wyrządzone na terenie osiedla przez dzieci odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie.
 
§19
 1. W sezonie grzewczym nie należy zostawiać otwartych okien i drzwi wejściowych na klatki schodowe.
 2. Wietrzenia pomieszczeń w lokalach mieszkalnych powinno się dokonywać  10 minut po uprzednim zakręceniu zaworu termostatycznego.
§20
 1. Ciągów komunikacyjnych, chodników, dróg dojazdowych, korytarzy, schodów i klatek schodowych nie wolno zastawiać żadnymi przedmiotami.
 2. Ustawianie pojazdów na terenie osiedla niezgodne z przepisami, na ciągach pieszych albo w sposób mogący utrudnić poruszanie się pojazdom specjalnym jest zabronione.
§21
Zabrania się zakłócania spokoju mieszkańców osiedla.
 
§22
Najemcy i właściciele mają prawo do korzystania z części wspólnej nieruchomości w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i nie utrudniający korzystania z niej innym najemcom i właścicielom lokali.
 
Copyright © 2014