Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
news
Stawki czynszu
PGK Sejny
ZARZĄDZENIE  NR 42/16
BURMISTRZA MIASTA SEJNY
z dnia 2 kwietnia 2016 roku
w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Sejny

Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.), oraz § 19 załącznika do Uchwały Nr XXV/182/14 Rady Miasta Sejny z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Sejny
zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sejny zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się administratorowi mieszkaniowego zasobu Miasta Sejny - Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Sejnach.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 20/12 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 5 kwietnia 2012 roku z sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta Sejny.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA SEJNY
Arkadiusz Adam Nowalski
 
Załącznik do zarządzenia Nr 42/16 Burmistrza Miasta Sejny  z dnia 25 kwietnia 2016r.
 Tabela stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Sejny
 
 

Lp.

Rodzaj czynnika wpływającego na wartość użytkową lokali

Stawki czynszu [zł/m2]

W budynkach zbudowanych przed 1945 r.

W budynkach zbudowanych po 1945 r.

położonych na 2 lub 3 kondygnacji

położonych na 1 lub 4 lub 5 kondygnacji

a

b

c

d

e

1

Mieszkania w pełni wyposażone w budynkach po termomodernizacji *)

 

4,20

4,20

2

Mieszkania w pełni wyposażone w budynkach wymagających termomodernizacji **)

 

3,60

3,60

Budynki położone w zabudowie zwartej lub wolnostojącej

1

Mieszkania z łazienką i ubikacją, bez c.c.w. i c.o. /z z.w. i kanalizacją/

2,40

   

2

Mieszkania bez łazienki lub ubikacji oraz bez c.c.w. i c.o.

2,00

   

3

Mieszkania bez c.c.w., c.o. i kanalizacji /z z.w./

1,80

   

4

Mieszkania bez wody, c.o. i kanalizacji

1,70

   
Copyright © 2014