Witamy na stronie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie... czytaj więcej...
mapka
kategorie
więcej informacji
news
Targowisko miejskie
PGK Sejny

Zgodnie z wieloletnią tradycją, targowisko miejskie zaspokaja zapotrzebowanie na świeże produkty żywnościowe, pochodzące często bezpośrednio od producenta, sprzedawane po konkurencyjnych cenach. Na terenie Targowiska obserwuje się handel płodami rolnymi, głównie warzywami i owocami ale także zbożem i inwentarzem. Dodatkowo w stałych obiektach handlowych oferowane są artykuły: spożywcze, mięsne, przemysłowe oraz odzieżowe. Targowisko stanowi urozmaiconą formę handlu przez co spełnia zapotrzebowanie społeczne na handel na otwartym terenie. Targowisko miejskie zajmuje powierzchnię 14 483 m2 z czego 7800 m2 to powierzchnia handlowa, na którą składa się 80 stanowisk sprzedażowych oraz 17 stanowisk zadaszonych do sprzedaży drobnodetalicznej. Na targowisku miejskim obowiązuje poniżej prezentowany regulamin, uchwalony przez Radę Miasta Sejny.

R E G U L A M I N

T A R G O W I  S K A  M I EJ S K I E GO  W  S E J N A C H

 § 1.

 1. Zarządcą Miejskiego Targowiska w Sejnach jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o.
 2. Miejskie Targowisko w Sejnach zlokalizowane przy ul. 22-Lipca czynne jest:
  1. w dni targowe /wtorek i piątek/ od godziny 500 do godz. 1430
  2. w pozostałe dni robocze od godziny 700 do godziny 1400
 3. Inkasentem targowiska miejskiego jest upoważniony pracownik PGK w Sejnach Spółka z o.o.  posiadający identyfikator Przedsiębiorstwa.
 4. W okresie od 15 września do 15 marca targowisko miejskie czynne będzie:
  1. w dni targowe od godz. 600 do 1430
  2. w pozostałe dni robocze od godziny 700 do 1430

 § 2.

Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowisku są:

 1. Organizacje handlu państwowego, spółdzielczego i przedsiębiorcy indywidualni oraz rolnicy.
 2. Użytkownicy działek pracowniczych ogrodów działkowych.
 3. Rzemieślnicy oraz osoby trudniące się wytwórczością ludową i artystyczną.
 4. Osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego.
 5. Osoby sprzedające przedmioty używane, nie wyłączone z obrotu towarowego.
 6. Inne osoby uprawnione do działalności w zakresie handlu wewnętrznego. 

§ 3.

Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary, z wyjątkiem:

 1. Napojów alkoholowych.
 2. Materiałów pędnych, spirytusu skażonego, trucizn, leków.
 3. Zagranicznych banknotów i monet, które nie są numizmatami.
 4. Papierów wartościowych i akcji.
 5. Broni, amunicji, materiałów oraz artykułów pirotechnicznych i wybuchowych.
 6. Przedmiotów ekwipunku wojskowego poza towarami i przedmiotami przeznaczonymi do sprzedaży przez Agencję Mienia Wojskowego.
 7. Innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
 8. Prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań za wyjątkiem loterii książkowej. 

§ 4.

 1. Osoby prowadzące handel na targowisku są obowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska i przepisów przeciwpożarowych:
 2. Miejsce sprzedaży wyznacza pracownik targowiska.
 3. Miejsce sprzedaży nie może być:
  1. wyznaczone na jezdniach, chodnikach, przejściach przeznaczonych do ruchu lub w sposób hamujący ruch,
  2. odstępowane przez osobę której to miejsce wyznaczono. 

§ 5.

 1. Kiosk stragan, namiot, samochód, wózek lub ława powinna być oznaczona tabliczką identyfikacyjną sprzedawcy lub właściciela.
 2. W przypadku sprzedaży runa leśnego należy podać dodatkowo jego miejsce pochodzenia /nazwa lasu, terenu/. 

§ 6.

Osoba prowadząca handel na targowisku jest obowiązana uwidocznić ceny na towarach wystawionych do sprzedaży w sposób zapewniający prostą i nie budzącą wątpliwości informację o ich wysokości. 

§ 7.

Do ważenia i mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym, tj. metr, kilogram, litr, i ich pochodne. Narzędzie pomiarowe używane na targowisku powinno mieć ważną cechę legalizacyjną oraz powinno być ustawione i użytkowane w sposób umożliwiający stwierdzenie prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia. Za legalizację urządzeń pomiarowych odpowiedzialny jest ich użytkownik. 

§ 8.

W przypadku  powzięcia informacji o sprzedaży towarów, co do których zachodzi podejrzenie, że pochodzą z nielegalnego źródła lub są szkodliwe dla zdrowia, pracownik targowiska ma obowiązek powiadomić:

 1. Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sejnach tel. 87 517-33-50
 2. Komenda Powiatowa Policji w Sejnach tel. 997

§ 9.

 1. Za handel na targowisku pobiera się dzienną /jednorazową/ opłatę za pośrednictwem inkasenta wydającego pokwitowanie na blankietach wg. ustalonej wysokości uwidocznionej na tablicy ogłoszeń, zgodnie z cennikiem uchwalonym przez Radę Miasta w Sejnach.
 2. Za dodatkowe czynności wykonywane na rzecz kupców i kupujących, nie uwidocznione w niniejszym regulaminie   administrator będzie pobierał opłaty na rzecz PGK w Sejnach Spółka z o.o. 

§ 10.

Książka skarg i wniosków znajduje się u inkasenta targowiska.

 

 

Copyright © 2014