Informacja o stawkach opłat za ciepło systemowe

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o.o., mając na uwadze zapisy ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 295),  uprzejmie informuje swoich odbiorców ciepła, że ceny ciepła, które są stosowane od dnia 1 października 2022 roku w rozliczeniach z odbiorcami nie ulegają zmianie. 

Powyższa ustawa wprowadziła pojęcie „maksymalnej ceny dostawy ciepła”, która będzie stosowana do dnia 31 grudnia 2023 r. i została wyliczona z uwzględnieniem cen i stawek opłat przesyłowych w każdej grupie taryfowej, powiększonych o 40% w stosunku do tych cen i stawek opłat stosowanych na dzień 30 września 2022 r. Oznacza to, że ceny stosowane w przedsiębiorstwach energetycznych do końca 2023 roku nie mogą przekroczyć ceny maksymalnej. Ustawodawca zobowiązał też przedsiębiorstwa energetyczne do stosowania dla odbiorców uprawnionych – od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – ceny najniższej spośród 3 wariantów:

  1. maksymalnej cena dostawy ciepła,
  2. średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą powiększonej o średnią stawkę opłat za usługi przesyłowe,
  3. ceny dostawy ciepła obliczonej na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła.

W związku z powyższym, PGK w Sejnach będzie stosowało dla uprawnionych odbiorców ciepła, cenę najniższą czyli – tak jak od 1 października 2022 roku – średnią cenę wytwarzania ciepłą z rekompensatą (punkt 2), a mianowicie:

  • opłata stała za zamówioną moc cieplną z rekompensatą – 16 897,71 zł/MW/m-c
  • opłata zmienna za zużycie ciepła na potrzeby c.o. i c.w.u. z rekompensatą – 53,98 zł/GJ.

Do cen i stawek opłat netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.