Kontakt

tel: 87 516 21 86
mail: info@pgk.sejny.pl

Biuro czynne:
Pn. – Pt.: 07:00 – 15:00

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z  ograniczoną odpowiedzialnością jest gminną spółką, której jedynym udziałowcem jest Miasto Sejny. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej Wodociągów i Kanalizacji w Sejnach na mocy Uchwały Rady Miasta Sejny Nr XVI/70/12 z dnia 15 lutego 2012 roku. Z dniem 1 czerwca 2012 roku została wpisana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000422227 z kapitałem zakładowym 6.845.000 zł. Do statutowych zadań przedsiębiorstwa należy:

  • utrzymanie stacji uzdatniania wody wraz z siecią wodociągową oraz ujmowanie, uzdatnianie i dystrybuowanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  • utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej oraz odbiór i oczyszczanie ścieków bytowo – komunalnych,
  • odbiór odpadów z terenów komunalnych, posesji prywatnych, zakładów, urzędów i firm w mieście Sejny,
  • utrzymanie kotłowni miejskiej wraz z siecią ciepłowniczą oraz zaopatrywanie w energię cieplną budynków podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • zarządzanie mieszkaniowymi zasobami komunalnymi Miasta Sejny,
  • utrzymanie i konserwacja komunalnych terenów zielonych i zadrzewień na terenie Miasta Sejny,
  • utrzymanie i remonty dróg, ulic, chodników i placów, w tym zimowego i letniego utrzymania dróg miejskich,
  • utrzymanie i obsługa targowiska miejskiego, parkingu oraz szaletu miejskiego,
  • wykonywanie innych usług w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb społecznych mieszkańców Miasta Sejny,

Przedsiębiorstwo oprócz zadań statutowych prowadzi działalność między innymi w zakresie letniego utrzymania dróg na terenie powiatu Augustowskiego oraz na terenie dróg będących w zarządzie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. PGK w Sejnach Sp. z o.o. świadczy również usługi w postaci odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gmin Sejny i Krasnopol oraz administrowanie, bieżące utrzymanie i eksploatacja gminnej sieci wodociągowej w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Krasnopol.